تجهیزات بازرسی

متالوگرافی -- میکروسکوپ

میکروسکوپ متالوگرافیک

OOH-آنالایزر

طیف سنج خواندن مستقیم

کشش-تست-ماشین

دستگاه تست کشش

آنالایزر مادون قرمز کربن و سولفور

آنالایزر کربن و سولفور مادون قرمز

ضربه-تست-تجهیزات-ناچ-بروچینگ-ماشین

دستگاه بروشکن بریدگی تجهیزات تست ضربه

تست ضربه-پشتیبانی-تجهیزات-نچ پروژکتور

پروژکتور بریدگی تجهیزات پشتیبانی کننده تست ضربه

سختی-تست-ماشین

دستگاه تست سختی

قرائت مستقیم - طیف سنج

آنالایزر OOH

ماشین تست ضربه

دستگاه تست ضربه