تجهیزات تولید

تجهیزات (1)

1. Unrolling Machine

تجهیزات (2)

2. ماشین شکل دهی

تجهیزات (3)

3. دستگاه جوش

تجهیزات (4)

4. دستگاه اندازه گیری

تجهیزات (5)

5. دستگاه تست هیدرواستاتیک

تجهیزات (6)

6. ماشین UT آنلاین

تجهیزات (7)

دستگاه فرز لبه

تجهیزات (8)

اره پرنده

تجهیزات (9)

پردازش فرکانس متوسط